Bekijk de impressie

Een aantal innovaties die zijn ingediend:

1. De Stethoscoop van LS-netten

Conditiebepaling van het Laagspanningsnet. Een samenwerking van Locamation, Enexis, TNO en TU Eindhoven.

2. Naar een storingsvrij net

Smart Cable Guard. Een samenwerking van Enexis, Alliander, Stedin, Locamation en DNV KEMA

3. Power to the people!

PowerMatching City is een demonstratieproject van een toekomstige energie-infrastructuur met bijna 50 huishoudens in Hoogkerk, Groningen. In PowerMatching City beschikken de huishoudens over slimme apparatuur die hun energievraag afstemmen op de beschikbaarheid van zonne- en windenergie, of zelf hun eigen elektriciteit opwekken als deze duurzame bronnen even niet beschikbaar zijn. Dit kan door bijvoorbeeld de vaatwasser aan te zetten op het moment dat de zon het felst schijnt op de zonnepanelen. Op deze manier wordt er optimaal gebruik gemaakt van de beschikbare duurzame energie en wordt het energienet klaar gemaakt op een duurzame toekomst.
Een samenwerking van Enexis, Essent, TNO, ICT en DNV KEMA.

4. KRIS (KostenReductie InStrumentatie)

Er is een toenemende behoefte aan verschillende functionaliteiten in middenspanningsruimtes. Te denken valt bijvoorbeeld aan stroom- en spanningsmetingen, distributie automatisering en data-concentratie. Op dit moment heeft elke functie een eigen, dedicated communicatie interface met de omgeving. Dat kost geld en ruimte. Met het project KRIS willen netbeheerders en leveranciers komen tot goedkopere instrumentatie op basis van een uniforme communicatiestandaard die apparatuur van verschillende leveranciers onderling “koppelbaar” maakt, zodat met één telecomvoorziening kan worden volstaan, waarvan alle op locatie aanwezige functionaliteiten gebruik maken. Lagere kosten, modulariteit, interoperabiliteit en leveranciersonafhankelijkheid zullen leiden tot grootschalige toepassing van deze technologie en daarmee tot een snelle groei van deze markt en versnelling van de uitrol van Smart Grids. Vernieuwend is de samenwerking in een groot consortium met vijftien partijen om te komen tot open standaarden. Het consortium bestaat uit Alliander, Avans Hogeschool, Alfen, Cogas, Datawatt, Delta Netwerkbedrijf, Eaton, Eleq, Edinet, Enexis, Flexicontrol, Fortop, Locamation, Rendo, Reewoud en Westland Energie Infra.

5. Working apart together

Het Cellular Smart Grid Platform (CSGRIP) TKI-switch2Smartgrid project. In dit project gaan we (semi)-autonome en energie neutrale netten koppelen. Waarbij we het ICT-afhankelijkheids- en bedrijfszekerheids-dilemma gaan doorbreken door weer dicht bij de fysica van netten en opwekkers gebruik te gaan maken van de netfrequentie. Hierbij willen we niet alleen vermogensregelingen gaan implementeren, maar zelfs ook variabele prijzen gaan doorvoeren. Dit project is een samenwerking van Alfen, Alliander, Avans, Bredenoord, DNV-KEMA, HAN, PFIXX, TUDelft, en WES.

6. Locatiebepaling olielekkages in elektrisch kabelsystemen met PFT

Verscherping van beheer en preventie van olieverlies. Een samenwerking van TenneT en Liandon.

7. Couperus Smart Grid

Inzet van PowerMatcher voor het sturen van 300 warmtepompen op reallife signaal onbalans windmolens en pieken in het net. Een samenwerking van Stedin, Eneco, TNO, Itho Daalderop, Vestia en IBM.

8. Privé draadloos CDMA-450 netwerk

Uitrol van een privé draadloos netwerk ten behoeve van het digitaliseren van de gas-en elektriciteitsnetwerken om klaar te zijn voor ontwikkelingen als slimme meters, elektrisch rijden, openbare verlichting en automatisering van de netten.
Een samenwerking van Alliander, KPN en Entropia.

9. Uitstootneutraal openbaar vervoer

Een samenwerking van Alfen en BAM APPM.

10. Foutplaatslokalisatie

Analyse van stroom en spanning bij kortsluitingen voor automatische lokalisatie van storingen in middenspanningsnetten. Een samenwerking van Phase to Phase, Liandon en Locamation.

11. Power2Gas

De andere wijze van opslag van duurzame elektriciteit. Bij meer (lokaal) aanbod dan vraag, duurzame elektriciteit omzetten in waterstof en methaan (uit waterstof en CO2). Het gas kan in het gasnet worden opgeslagen en verder gedistribueerd.

12. CERISE-SG

CERISE-SG ontwerpt toekomstvaste informatiebruggen tussen smart grids en de omgeving zoals basisregistraties van de overheid en het geodomein. Deze informatiebruggen zijn onafhankelijk van de ontwikkelingen van de (technische) standaarden en gebaseerd op de betekenis van de data. Het project wordt ondersteund door de TKI Switch2SmartGrid. Een samenwerking van Alliander, TNO, TU Delft, Geonovum en Geodan.

13. Net van de toekomst

Op eiland Tholen in Zeeland is het pilot project ‘Net van de Toekomst’ operationeel met als doel ervaring op te doen met het op afstand bedienen en monitoren van MV schakelinstallaties in distributiestations. In geval van een storing kan een fout veel sneller gelokaliseerd en geïsoleerd worden. Het gezonde deel van het net blijft gewoon van spanning voorzien. Voordelen zijn dat storingsminuten worden gereduceerd, de veiligheid wordt verhoogd en een tijdsbesparing bij onderhoudswerkzaamheden wordt gerealiseerd.  Tijdens het symposium gaan we in gesprek om ervaringen te delen en verder te denken over de (draadloze) communicatiemogelijkheden voor het bedienen en monitoren van het net van de toekomst.  Een samenwerking van Eaton en Delta Netwerkbedrijf.

14. MVDC – het middenspanningsnet krijgt “gelijk”

Gelijkspanning als duurzame, technische en wetenschappelijke kans. Een samenwerking van Direct Current, Siemens en Joulz.

15. Innovatieve en veilige kabelconnecties in MV schakelinstallaties met geïntegreerde aarding- en testmogelijkheden.

Om snel, veilig en betrouwbaar te kunnen werken worden onafgeschermde stekers ontwikkeld met geïntegreerde test- en aardingsfaciliteit. Er zijn geen (steker) fabrikant afhankelijke adapters nodig om een testspanning aan te leggen, eveneens geen speciale aardingspluggen of adapters. De steker heeft een toegankelijke kogelbout waarop de standaard aardings- en test materialen wordt aangesloten. Zo zijn conventionele aardingsgarnituren en meetstokken breed inzetbaar en op een eenvoudiger en veilige manier op kabels te meten en/of te aarden.
Een samenwerking van Seher, Alliander en Eaton Industries

16. Cybersecurity

Sinds stuxnet is cybersecurity een belangrijk onderwerp geworden bij het beheren van kritieke infrastructuur. Door een recent incident op internet uitgevoerd door Cyberbunker tegen spamhouse nam mondiaal de snelheid van internet significant af. De volgende vragen komen op ons af: Hoe ziet de internationale regelgeving er uit op dit gebied? Hoe verzamelen we de digitale bewijslast en wat kunnen we doen om ons te wapenen tegen cyberterreur? Wij schetsen een beeld van de feitelijke dreigingen, inter (nationale) regelgeving en pragmatische oplossingsrichtingen om schade aan kritieke infrastructuur te voorkomen. Alliander werkt samen met de M490 werkgroep (EU).

17. Zelfherstellende ondergrondse elektriciteitsnet

Met het zelfherstellende elektriciteitsnet wordt de duur van een stroomstoring aanzienlijk ingekort. Geavanceerde ICT en elektrotechniek detecteren en isoleren de locatie van een defect in kabel of elektriciteitshuisje volledig automatisch en schakelen de overige delen van het desbetreffende net zelfstandig weer in. Een samenwerking van Stedin Netbeheer en partners.

18. Watt connects – Smart Grid Inspiratienetwerk en Demonstratiecentrum

Watt connects is in 2012 opgericht om medewerkers van bedrijven en andere organisaties, op een inspirerende en interactieve wijze kennis te laten maken met slimme energienetwerken. Watt connects is een netwerk voor deze professionals en een ‘broedplaats’ voor startende bedrijven en nieuwe bedrijvigheid van de partners. In het centrum kunnen belanghebbenden uit binnen- en buitenland interactief aan een smart grid demonstratietafel zien en ervaren hoe een slim en duurzaam energienetwerk ‘van de toekomst’ er in hun praktijk kan uitzien en wat daarvan de baten zijn. Deze baten zullen zich vertalen in betere inpassing van duurzame energie, besparing van energie en een toekomstbestendige en kostenefficiënte aanleg van de energie-infrastructuur. Leveranciers van smart grid oplossingen kunnen hun producten koppelen aan deze demonstratietafel om de waarde daarvan te testen. Een samenwerking met DNV KEMA, Liander en TenneT – met ondersteuning van de gemeente Arnhem en de stadsregio Arnhem Nijmegen.

19. EC 61850 – verbinding naar de toekomst

IEC 61850 is de Internationale Standaard voor Stations Automatisering. Het toepassingsgebied van IEC 61850 wordt door de ontwerpers van de standaard echter veel breder gezien dan het onderwerp Interoperabiliteit tussen verschillende fabrikanten, waar de huidige discussies over de norm zich hoofdzakelijk op toespitst. Het wordt ook gezien als de basis voor Data Management in het kader van Smart Grids. In de laatste jaren is er veel gedaan om deze standaard uit te breiden en geschikt te maken voor andere toepassingsgebieden dan alléén SA.
Echter, de manier waarop IEC 61850 in de praktijk wordt toegepast (voornamelijk in Stations Automatisering), beperkt zich sterk tot het operationele vlak. Deze toepassing spitst zich nog steeds toe tot het genereren van data die nodig is voor de klassieke SCADA EMS systemen, terwijl de standaard veel meer mogelijkheden biedt tot het genereren van nuttige informatie. Denk daarbij bijvoorbeeld aan gegevens die kunnen worden benut voor beter Asset Management of een betere conditie bepaling van primaire componenten. Ook het toepassen van een Standaard data Model zijn mogelijkheden die de norm biedt.
Het door Joulz gestart initiatief heeft tot doel om, binnen de mogelijkheden die IEC 61850 biedt op het gebied van ontsluiting van data, het (substantieel) verbeteren van Asset Management en conditie bepaling van installaties in hoogspanning stations.
Hierbij wordt gekeken naar:
– Welke mogelijkheden er zijn om gegevens middels IEC 61850 te ontsluiten.
– Of  toepassingen kunnen worden ontwikkeld om de ontsloten gegevens in efficiënte en bruikbare informatie om te zetten.
– Of de nodige informatie kan worden afgeleid om het Asset Management en de conditie bepaling te verbeteren.
– Of deze toepassingen kunnen worden opgenomen in de algemene ontwerpspecificaties van SA systemen.
Een samenwerking van Joulz, Stedin en UT Innovation.

20. INTELLIGENTE FRAUDE DETECTIE

Een samenwerking van Stedin Netbeheer en Locamation

Bekijk de impressie